» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • .N. Beser, Z. Mutafçilar, S. Hasançebi, Diversity analysis of the rice cultivars (Oryza sativa L.) by utilizing SSRs rice diversity by SSRs, 10.1111/jfpp.15232, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol. 45, no. 2, pp. 6, 2021.
 • .M. Konak, S. Hasancebi, N. Beser, Morphological and molecular evaluation of Turkish rice (Oryza sativa L.) landraces, 10.1007/s10722-021-01135-2, GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol. 68, no. 6, pp. 2367-2377, 2021.
 • .N. Beser, Z. Mutafçilar, S. Hasançebi, Diversity analysis of the rice cultivars (Oryza sativa L.) by utilizing SSRs rice diversity by SSRs, 10.1111/jfpp.15232, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol. 45, no. 2, pp. 6, 2021.
 • .N. Beser, Z. Mutafcilar, S. Hasancebi, Diversity analysis of the rice cultivars (Oryza sativa L.) by utilizing SSRs rice diversity by SSRs, 10.1111/jfpp.15232, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol. 45, no. 2, pp. , 2021.
 • .M. Konak, S. Hasancebi, N. Beser, Morphological and molecular evaluation of Turkish rice (Oryza sativa L.) landraces, 10.1007/s10722-021-01135-2, GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol. 68, no. 6, pp. 2367-2377, 2021.
 • .M. Konak, S. Hasancebi, N. Beser, Morphological and molecular evaluation of Turkish rice (Oryza sativa L.) landraces, 10.1007/s10722-021-01135-2, GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol. 68, no. 6, pp. 2367-2377, 2021.
 • .N. Beser, Z. Mutafcilar, S. Hasancebi, Diversity analysis of the rice cultivars (Oryza sativa L.) by utilizing SSRs rice diversity by SSRs, 10.1111/jfpp.15232, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol. 45, no. 2, pp. , 2021.
 • .N. Beser, Z. Mutafçilar, Identification of SSR Markers for Differentiating Rice (Oryza sativa L.) Varieties Marketed in Turkey, 10.15832/ankutbd.518276, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol. 26, no. 3, pp. 357-362, 2020.
 • .N. Beser, Z. Mutafçilar, Identification of SSR Markers for Differentiating Rice (Oryza sativa L.) Varieties Marketed in Turkey, 10.15832/ankutbd.518276, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol. 26, no. 3, pp. 357-362, 2020.
 • .N. Beser, Z. Mutafcilar, Identification of SSR Markers for Differentiating Rice (Oryza sativa L.) Varieties Marketed in Turkey, 10.15832/ankutbd.518276, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol. 26, no. 3, pp. 357-362, 2020.
 • .N. Beser, Z. Mutafcilar, Identification of SSR Markers for Differentiating Rice (Oryza sativa L.) Varieties Marketed in Turkey, 10.15832/ankutbd.518276, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol. 26, no. 3, pp. 357-362, 2020.
 • Beser, N., Surek, H., Sahin, S., Kaya, R., Tuna, B., Çakır, R. 2016. An Investigation of Drip Irrigation Treatments in Rice (Oryza sativa L.). Fresenius Environmental Bulletin. 25 : No:9/2016. P. 3680-3686 (January 2016)
 • Beşer; N. Sürek, H., Şahin, M. 2015. Search Of Effective Resistant Genes to The Rice Blast Pathogen (Magnaporthe grisea) Under Field Conditions in Turkey . Fresenius Environmental Bulletin. 24 : No:3. P. 791-795 (April 2015)
 • Gevrek, M.N., Beşer, N., Dittert, K., Tatar, Ö. 2009. Effects of Plastic Film Mulching Cultvation System on Some Agronomic Characters of Rice in Relation With the Increase of Paddy Acreage. Turkish Journal of Field Crops, Volume14, Number:1, pp: 15-29.
 • Halil SUREK, Necmi BEŞER. 2005. Selection Of Grain Yield and Yield Components In Early Generations For Rice. Philippine Journal of Crop Science 2003, 28(3): 3-15 (January 2003)

International Articles

 • Beşer, N., Del Valle, M.M, Kim, S., Vinarao, R.B., Sürek, H. and Jena, K.K. 2016. Marker-assisted Introgression of a Broad- spectrum Resistant Gene, Pi40 Improved Blast Resistance of Two Elite Rice (Oryza sativa L.) Cultivars of Turkey. Moleculer Plant Breeding. Vol.7, No.33, 1-15
 • Sürek, H. Beşer, N. 2003. Correlation and Path Coefficient Analysis For Some Yield Related Traits in Rice ( Oryza sativa L.) Under Thrace Conditions. Turkish Journal of Agricultural and Forestry. 27: 77-83
 • Sürek, H., Beşer, N. 1998. A Research to Determine The Suitable Rice (Oryza sativa L.) Harvesting Time. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. (22) 391-394 (January 1998)
 • Sürek,H., Beser, N. 1997. Effect of Blast Disease on Rice Yield. International Rice Research Notes. Vol:22, Number:1, P:25-26

International Conference Proceedings

 • Evci,G., Pekcan, V. Yılmaz, M.I., Beşer, N., Kaya, Y. 2012. Confectionary pumpkin breeding breeding studies in Turkey. Cucurbitaceae 2012, Proceedings of the Xth EUCARPIA meeting on genetics and breding of cucurbitacea ( Eds. Sari, Solmaz, and Aras) Antalya (Turkey), October 15-18 th, 2012. Pp:687-691
 • Sürek,H., Beşer, N. 1999. The Economic Situation of Rice in Turkey. 1999. Proceedings of the Workshops. FAO MedRice; Research strategies for rice development in transition economies. 2-4 September 1999, Bucharest, Romania. Cahiers Options Mediterraneennes, Vol 50, P: 87-93.
 • Sürek, H., Beser, N. 1998. The Effect of Water Stress on Grain and Total Biological Yield and Harvest index in Rice (Oryza sativa L.) In:Chataigner, J.(Edt) Future of water managment for rice in Mediterranean climate areas: proceedings of the workshops, Sakha, 5-6 September 1998, Egypt, p. 61-68. Montpellier, France: International Center for Advanced Mediterranen Agron Studies, 1999. SB235. F88.1998

International Conferences and Symposiums

 • Beşer, N., Sürek, H. 2013. Rice Cultivation and Blast ( Pyricularia oryzea) Management in Turkey. International Rice Blast Conference. 2013. Translation from Genomicz to Disease Management. August 20-24, 2013. Jejudo, South Korea. Pp:63

International Books and Book Chapters

 • Beşer, N. Sürek, H. 2012. Rice Food Security and Production in Turkey. In Advances in Temperate Rice Research. Edit. K.K: Jena and B. Hardy. pp. 89-96

National Articles

 • Beşer, N., Karahan, A., Şenyurt, M., Sürek, H., 2007. Ergene Nehrinden ve Diğer Su Kaynaklarından Sulanan Çeltiklerden Elde Edilen Pirinçlerde Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi. Trakya Üniv. J. Sci. 8 (1): 49-53
 • Sürek, H., Beşer, N. 2005. Selection For Grain Yield And Its Components In Early Generations In Rice ( Oryza sativa L.) Trakya Univ. J. Sci., 6 (1): 51-58, 2005
 • Necmi BEŞER. 2003. Bitkilerin Kültüre Alınışı ve Kültüre Alınan Bitkilerde Yabanilere Göre Oluşan Fizyolojik Değişiklikler. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Sayı. 340. Sayfa.30-31.
 • Beşer, N. Wetten, A. 1996. Protoplast Isolation in Lupin (Lupinus spp). Tarım Bilimleri Dergisi. 2 (2) 73-79 (Mphill. Tezinden)

National Conference Proceedings

 • Yüksel Kaya, Alex Morgounov, Mesut KESER, Necmi BEŞER. 2012. International Witer Wheat Improvement Program, Results and Perspectives. International Scientific Conferance. 130 Years Agricultural Science in Sadova. Book Of Abstracts. 5-6 Haziran 2012. Page.8
 • Beşer, N., Sürek, H., Kaya, R., Şahin, S. 2011. Farklı Aromatik Çeltik (Oryza ssativa L.) Çeşit ve Hatlarının Edirne Ekolojij Koşullarında Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011 Bursa, Bildiriler Kitabı., Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, Cilt I., Sayfa: 382-387.
 • Sürek, H., Beşer, N., Kaya, R. 2011. 1980-2000 Yılları Arasında, Çeltik Verimideki Gelişmeler ve Bazı Agronomik Karakterlerde Gözlenen Değişiklikler. IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011 Bursa, Bildiriler Kitabı., Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, Cilt I., Sayfa: 345-350.
 • Beşer, N. Sürek, H., Kaya, R. 2007. Trakya Bölgesi Şartlarına Uygun Aromatik Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşidi Geliştirme Araştırmaları. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum. Bildiriler 1, Tahıllar, Bitki Islahı ve Biyoteknoloji, Yemeklik Tane Baklagiller. Sayfa: 554- 557.
 • Sürek, H., Beşer, N., Kaya, R. 2007. Çeltikte Üstten Biçmenin Dane Verimi ve Bazı Agronomik Karakterler Etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum. Bildiriler 1, Tahıllar, Bitki Islahı ve Biyoteknoloji, Yemeklik Tane Baklagiller. Sayfa: 51- 54.
 • Beşer, N., Sürek, H. 2003. Çeltikte (Oryza sativa L) Bazı Karakterlerin Mutasyon Islahı ile İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. Bildiriler kitabı, Tarla Bitkileri Islahı, I.Cilt. Sayfa: 63-66
 • eşer,N., Sürek, H. 2003. Trakya Bölgesi Şartlarına Uygun Aromatik Çeltik (Oeyza sativa L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. Bildiriler kitabı, Tarla Bitkileri Islahı, I.Cilt. Sayfa:228-232
 • Sürek, H., Beşer, N., Karahan, A. 2002. Ülkemizde Çeltik Tohumluk Üretimi ve Sorunları. Tohumculuk Kongresi, Sayfa 87-94, 11-13 Eylül 2002- İzmir
 • Beşer, N., Gençtan, T. 1999. Trakya Bölgesi’nde Değişik Ekim Yöntemlerinin Çeltikte (Oryza sativa L.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, Cilt I, Genel ve Tahıllar, Sayfa: 462-467 (Doktora tezinden)
 • Sürek, H., Beşer, N. 1999. Çeltik Islahında Kullanılan Bazı Seleksiyon Kriterlerinin Etkinliğinin Araştırılması. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15- 18 Kasım 1999, Adana, Cilt I, Genel ve Tahıllar, 468-473
 • Çakır, R., Sürek, H., Karaata, H., Aydın, H., Beşer, N. 1999. Yağmurlama Sulamanın Çeltik Bitkisinin Vejetatif Gelişmesi, Verimi ve Sulama Suyu Gereksinimi Üzerine Etkileri. VII. Kültürteknik Kongresi Bildiriler. Kültürteknik Derneği. 11-14 Kasım 1999- Kapadokya.
 • Beşer, N., Sürek, H. 1999. Rice Research Strategies and Future Prospects under temperate conditions in Turkey.. 1999. Proceedings of the Workshops. FAO MedRice; Research strategies for rice development in transition economies. 2-4 September 1999, Bucharest, Romania. Cahiers Options Mediterraneennes, Vol 50, P: 105-113.

National Conferences and Symposiums

 • Sürek, H., Beşer, N. 2003. Ilıman İklim Koşullarında Çeltikte (Oryza sativa L.) Düşük ve Yüksek Hasat İndeksi İçin Seleksiyon. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. Bildiriler kitabı, Tarla Bitkileri Islahı, I.Cilt. Sayfa:78-83
 • BESER, N. SUREK, H:, KARAHAN, A. 2002. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Çeltik Çeşitleri Bu Çeşitlerin Islah Yöntemleri Kimi Özellikleri İle Tohumluk Üretim Ve Pazarlama Sorunları. Tohumculuk Kongresi, Sayfa 127-132, 11-13 Eylül 2002- İzmir
 • BEŞER, N.,İ. ÖZTÜRK, R. AVCI, T. KAHRAMAN,. 2001. Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Buğday Çeşitlerinin Verim, Kalite ve Diğer Bazı Özellikleri İle Buğday Tarımının Önemli Sorunları. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, 2001. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Tekirdağ, Cilt 1, Sayfa 63-68
 • Beşer, N., Pooni, H.S. 2001. Stoplazmik Erkek Kısır Hatlar ile Rekombinant F4 Aileleri Melezlemesinden Elde Edilen Ayçiçeği Hibritlerinde (Helianthus annuus l) Bazı Karakterlerin Kalıtımı Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Sayfa: 373-378, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü. 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ
 • Beşer, N., Gençtan, T. 1999. Trakya Bölgesi’nde Değişik Sulama Yöntemlerinin Çeltikte (Oryza sativa L.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, Cilt I, Genel ve Tahıllar, Sayfa: 311-316 (Doktora tezinden)