» Educational Qualifications

» Publications

International Articles

 • Cumhuriyet Döneminin İlk İstanbul Müftüsü Mehmet Fehmi Efendi’nin Medeniyet İslâmiyet’le Olur Adlı Eseri (September 2022)
 • II. Meşrûtiyet Döneminde İlköğretimler İçin Hazırlanmış Bir İslâm Tarihi Kitabı (December 2021)
 • Umûm Mekâtib-i İbtidâiye’de Okutulmak Üzere Hazırlanmış Bir İslam Tarihi Ders Kitabı: Târîh-i İslâm’a Bir Nazar (October 2021)
 • Musa Kazım Beyin Kaleminden Taşoz (December 2020)
 • 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Esnafının Uyması Gereken Beledî Kurallar (October 2020)
 • II. Meşrutiyet Döneminde Özel Bir Türk Okulunun Kayıt Kılavuzu: ”Şemsü’l-Mekatip” (June 2020)
 • 17. Yüzyıl Mutasavvıflarından Kâdirî Muhyiddîn’in Nasîhatnâmesinde Osmanlı Devlet İşleyişi ve Sosyal Hayat (June 2019)
 • Sosyal Hayat ve Maneviyat (Kitap Tanıtımı)
 • 16. Yüzyıla Ait Bazı Vakfiyeler Işığında Osmanlı Dönemi İmâretleri (December 2017)
 • Mihrişah Vâlide Sultan Su Bendi (December 2016)

International Conference Proceedings

 • Bulgaristan’ın Bağımsızlığı Sonrası Sebilü’r-Reşâd Dergisinde Filibe Müslümanlarının Durumu (July 2019)
 • Selânik Feyz-i Sıbyân Mektebi 1311-1312 (1895-1896) EğitimÖğretim Yılına Ait Tevzi-i Mükâfât Cedveli (June 2019)

International Books and Book Chapters

 • Hilâfet Sarayında Müslüman Kadın / Müslüman Kadının Tarihi (January 2021)
 • 1189 Numaralı Hurûfât Defteri Kayıtlarına Göre Şumnu’daki Vakıf Kurumları / Balkanlar ve İslam -Balkanlarda İslam Dini ve Kültürel Hayat- Cilt: 2 (June 2020)
 • Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Malatya’daki Vakıf Eserleri (September 2019)
 • Goltz Paşa Plevne (April 2017)
 • 1293 Osmanlı Rus Sefer-i Ahîri (September 2016)

National Articles

 • Cevrî Usta’ya Ait Bir Vakfiye (December 2016)
 • XVIII. Yüzyıl Osmanlı Dönemine Ait Bir Gayrimüslim Vakfiyesi Örneği: Edirneli Keresteci Agop’un Vakfiyesi (June 2016)
 • Eremya Çelebi Kömürciyan ın Gözüyle İstanbul Kapıları (October 2015)

National Books and Book Chapters

 • Hurûfât Defterlerine Göre Filibe Kazasındaki Vakıf Müesseseleri (1719-1834) (September 2019)